تخریب مزارع ساکنین الاغوار و اخراج آنها به بهانه رزمایش سه روزه رژیم صهیونیستی