تصویری از پایکوبی تراکتوری ها در آزادی و حرکت معنی دار آندو؛هیس!