خشکسالی کمر کشاورزی ایلام را شکست/کاهش ۳۰ درصد بارندگی در استان