تعداد مددجویان مراکز حمایتی خراسان شمالی بیشتر از سایر استان‌ها است