تصاویر / مشت های گره كرده آندو؛ همه حركات جنجالی تیموریان در بازی استقلال