تلاش عده ای برای ورود وزارت کشور به فضای انتخاباتی زودرس