برگزاری کارگاه های آموزشی و اکران فیلم های منتخب در جشنواره ژیار