کنفرانس سالانه منطقه ای آسیا - اقیانوسه فیدیک آغاز بکار کرد