برخی به دنبال کشاندن وزارت کشور به فضای انتخاباتی زودرس هستند