12 اثر جدید کانون اندیشه جوان در نمایشگاه کتاب عرضه شد