قهرمانی گاتسالوف، لبدوف و حاجی ماگومدوف در روز پایانی مسابقات کشتی آزاد روسیه