کلنگ احداث ۲ دبیرستان در روستای هونجان شهرضا زده شد