این آلبوم رپ فارسی چه دردی از موسیقی ایران دوا می‌کند؟