وزير کشور در همايش استانداران: برخي گروه‌هاي مخالف دولت، معاند هستند نه منتقد