روزنامه اعتماد : هفته آینده جلسه انتخاباتی600نفره یاران احمدی نژاد برگزار می شود