کاسبان «دوقطبی سازی» چه کسانی هستند؟/ضرورت های همدلی دولت و ملت