برزیلی‌ها به دنبال اعتبار بخشی به آزمایشگاه دوپینگ ریو