سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی موظف به تأمین منابع مورد نیاز طرح سلامت شد