توافق ایران و عراق برای برقراری تجارت آزاد/ جزئیات توافقات جدید