سلطانی فر برنامه های آینده سازمان میراث فرهنگی را تشریح کرد