مادران بارداری که سیگار وقلیان می کشند احتمال ابتلا به آسم فرزندان آنان بیشتر از دیگران است