کلینتون بیاید، سیاست های ایپک در قبال ایران اجرا می شود