برنامه ریزی برای حضور زایران ایرانی در مراسم اربعین آغاز شد