مسابقات بین‌المللی قرآن فضای همگرایی مسلمانان را افزایش می‌دهد