فولاد مبارکه سپاهان در مقابل میزبانش مغلوب شد و منیزیم فردوس در رتبه دوم جدول ایستاد