آیا عصب‌کشی یا درمان کانال ریشه، دندان‌ها را ضعیف می‌کند؟