تخلفی در انتخابات شورای نظارت بر نشریات دانشجویی صورت نگرفته است