رقابت های انتخابی کشتی با کمربند (آلیش) زنان برگزار می شود