همایش طرح توسعه و سرمایه گذاری سواحل مکران در سیریک برگزار شد