ظهور سینمایی «جادوگر شهر اوز» و «فرانکشتاین» از میان کتاب‌ها