چرا باید در اوج نیاز شغلی و در سن ازدواج به سربازی برویم ولی پولادی خوش‌گذرانی کند؟