برگزاری کارگاه آموزشی قانون‌گذاری فرهنگی از طرف مرکز تحقیقات اسلامی مجلس