مدیریت پسماندهای لجن اسیدی در خراسان رضوی به خوبی انجام می شود