ساخت بلوک زایمان در بیمارستان امیرالمومنین (ع) تصویب شد