روزنامه سالداران: مردم چهارمحال و بختیاری از وضعیت ارتباطات در استان ناراضی هستند