قرعه کشی انجام شد/ حریفان هوگوپوشان ایرانی مشخص شدند