غیبت سران چهار کشورعربی شورای همکاری خلیج‌فارس در نشست کمپ دیوید