موفقیت تبریزی‌ها و اصفهانی‌ها و سقوط جنوبی‌ها/ خارجی‌ها مدعی شدند