آخرین تیر به نخلستانهای اروندکنار شلیک شد/ جولان فاضلاب در نبودآب