بررسی پدیده حاشیه نشینی در استانهای کشور ۴۰/ کردستان