استعفای مدیر موزه ملی/ جبرئیل نوکنده جانشین گرجی می‌شود