تاثیر حضور جوانان در فعالیت های مسجد در محوریت بخشی به مسجد