حلقه مشاوران امروز ایوبی چه کسانی هستند؟/ ضلع سوم قدرت در سازمان سینمایی