ملت ایران با تمام وجود در برابر استکبار جهانی می ایستد