همايش فرخنده ؛ عدالت خواهي به درازناي تاريخ برگزار مي شود