فرصت ۲ ماهه به کارخانه تولید پودرماهی/بیماریهای تنفسی افزایش یافت