افشین نوروزی: توانایی رقابت با رقبای آسیایی را داریم