مدیر تیم ملی تکواندوی ‌آمریکا: مبارزان ایرانی؟ عالی هستند؛ تیم ایران به راحتی بهترین دنیاست