مذاکرات هسته‌ای با برطرف شدن مزاحمت‌ها به نتیجه می‌رسد