جشنواره تبلیغ اقلیت‌های دینی برای فرزندان شیعی در یزد، امری انکار ناپذیر است